Läs senare

SCB: Nio av tio deltagare nöjda med folkhögskolan

SCB-enkätSex av tio deltagare i allmän kurs som fått grundläggande behörighet studerar vidare efter folkhögskolan. Bland kvinnliga deltagare med utländsk bakgrund är det hela 75 procent. Det visar en rapport från SCB som också är en bekräftelse på att lärarna i allmän kurs är mycket uppskattade.

04 sep 2020
Enligt SCB är nio av tio deltagare nöjda med undervisnigen på folkhögskola. Sex av tio var mycket nöjda med lärarna.

Frågan är om det finns någon utbildningsform som kan visa upp så nöjda deltagare som folkhögskolan. I den ena undersökningen efter den andra är det mer regel än undantag att lärarna och folkhögskolan får mycket beröm av deltagarna. Den senaste undersökningen från scb i somras är inget undantag.  Den bygger på en omfattande enkät med 3000 deltagare som gått allmän kurs 2016–2018, där man frågat om deltagarnas upplevelse utifrån folkhögskolans olika syften, samt att man följt upp vad deltagarna gjort efteråt.

Folkhögskolan ska ju bidra till att utjämna utbildningsklyftorna, något rapporten visar att man lyckas bra med då sex av tio deltagare som fått grundläggande behörighet har läst på högskola någon gång efter avslutad kurs. Det gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund där tre av fyra gått vidare till att studera på högskola.

I enkäten får de också svara på hur väl allmän kurs förberett dem för högskolan. Fler än sex av tio deltagare tycker att de helt eller delvis fått de förkunskaper som krävs, särskilt när det gäller att ta ansvar för studierna och arbeta självständigt. En grupp som hade avslutat kursen utan grundläggande behörighet uppnådde behörighet på annat sätt, t.ex. komvux. Av dem svarade ändå en av fyra att allmän kurs förberett dem för högskolestudier.

Rapporten visar också att allmän kurs ledde till att andelen arbetssökande minskade med hälften efter kursen. En annan intressant förändring är att de flesta av dem som hade ett arbete före folkhögskolan bytte sysselsättning efteråt. De återgick alltså inte till de jobb de hade haft innan.

 

Hur påverkade studierna del­tag­arnas syn på sig själva och deras engagemang i samhällsfrågor?  Två av tre svarar att de helt eller till stor del fått bättre självförtroende. Ytterligare 20 procent svarar ”till viss del”.

Sex av tio svarar att studierna i allmän kurs har fått dem att i större utsträckning ta egna initiativ, bli mer källkritiska och våga säga sin åsikt. Ungefär hälften svarade att de helt eller till stor del blivit mer engagerade i samhällsfrågor. Ytterligare 30 procent svarade att de till viss del blivit mer samhällsengagerade.

Överlag får folkhögskolan ett mycket gott omdöme för sin pedagogik och för sitt sätt att möta deltagarna. Nio av tio deltagare i allmän kurs var som helhet mycket nöjda (60 Procent) eller ganska nöjda (30 procent) med sin utbildning

 

Nio av tio ger positiva omdömen om en rad faktorer: bemötandet från lärarna och annan personal, lärarnas förmåga att undervisa, gemenskapen med studiekamraterna.

Bäst omdöme fick lärarnas bemötande: tre av fyra tyckte att bemötandet från lärarna var mycket bra. Ytterligare 20 procent ansåg det ganska bra. Sex av tio ansåg att lärarnas förmåga att undervisa var mycket bra och ytterligare 35 procent att den var ganska bra.

Sammantaget svarade över 90 procent att de är mycket nöjda (60 procent) eller ganska nöjda (30 procent) med sina studier på i allmän kurs. Det fanns ingen skillnad när det gäller ålder, kön eller nationell bakgrund.